Młodzi Kreatywni Przedsiębiorczy - Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach


Zawartość stronProjekt pn. Młodzi Kreatywni Przedsiębiorczy w powiecie głubczyckim
 
W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa I  Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 1.2 - Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
Poddziałanie 1.2.1  Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Czas trwania projektu od 01.11.2021 r. do 31.10.2023 r.

Cel główny projektu:
Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 21 osób (9K/12M) młodych w wieku 18-29 lat zamieszkujących obszar powiatu głubczyckiego, zarejestrowanych w PUP w Głubczycach jako osoby bezrobotne. Udzielona pomoc w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyczyni się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz konkurencyjności w powiecie głubczyckim. W związku z rozwojem nowo utworzonych przedsiębiorstw ilość zatrudnionych w nich osób będzie sukcesywnie wzrastała, co wpłynie na redukcję stopy bezrobocia.

Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu są osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60 % stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET, przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Ogółem wsparciem w realizowanym projekcie objęta zostanie grupa 21 osób (9K/12M). W projekcie zakłada się wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa z i/lub szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Beneficjent udziela wsparcia wyłącznie w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Liczba uczestników projektu:
- 21 osób (9K/12M) bezrobotnych:
w tym: 5 (3K/2M) osoby długotrwale bezrobotne.

Formy wsparcia:
  1. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 21 (9K/12M) osób.

Kwota przeznaczona na realizację projektu PUP: 650 000,00 zł

Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w następujących etapach:
I termin 06.12.2021 r. - 31.12.20221 r.
II termin 01.01.2022 r. - 31.05.2022 r.
III termin 01.06.2022 r. - 31.08.2022 r. (lub do wyczerpania alokacji środków)

 
Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu, możliwości otrzymania wsparcia
i rekrutacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach pod numerem telefonu: 77 485 20 37.
 
Informację sporządził: Szymon KozdrońMiniaturka MKP

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę