Informacja o prowadzonych rejestrach - Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach


Informacja o prowadzonych rejestrach

Referat informacji, ewidencji i świadczeń
 • Rejestr osób bezrobotnych.
 • Rejestr osób poszukujących pracy.
 • Rejestr odwołań od decyzji urzędu.
 • Rejestr osób wyłączonych z ewidencji.
 • Rejestr wydanych decyzji zmieniających.
 • Rejestr wydanych zaświadczeń dla bezrobotnych i osób poszukujących pracy.
 • Ewidencja udostępnień danych osobowych osobom lub podmiotom, których dane nie dotyczą.
 • Rejestr postanowień
 
Referat finansowo – księgowy
 • Rejestr refundacji prac interwencyjnych
 • Rejestr refundacji robót publicznych
 • Rejestr prac społecznie użytecznych
 • Rejestr refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy
 • Rejestr dofinansowania podejmowania działalności gospodarczej
 • Rejestr umów stażowych
 • Rejestr bonów na zasiedlenie
 • Rejestr dofinansowania wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych powyżej 50 r.ż.
 • Rejestr krajowego funduszu szkoleniowego
 
Referat organizacyjno – administracyjny
 
 • Ewidencja pracowników zatrudnionych i zwolnionych
 • Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr zwolnień lekarskich
 • Rejestr delegacji krajowych i zagranicznych
 • Rejestr nadanych uprawnień dostępu do systemu informatycznego
 • Ewidencja udzielonych zamówień publicznych
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników
 • Rejestr wpływającej korespondencji ( książka kancelaryjna)
 • Rejestr wysyłanej korespondencji (poczta polska, goniec)
 • Rejestr aktów normatywnych własnych
 • Rejestr umów zlecenia i umów o dzieło
 • Książka kontroli zewnętrznych
 • Ewidencja dokumentacji składnicy akt.
 • Ewidencja eksploatacji samochodu służbowego (karty drogowe0
 • Ewidencja wzorów podpisów
 • Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 • Ewidencja środków trwałych i nietrwałych
 • Ewidencja stosowanych systemów i programów
 • Ewidencja pieczęci i pieczątek
 • Rejestr ukończonych szkoleń
 • Ewidencja wyjść służbowych i prywatnych
 • Ewidencja osobistego wyposażenia pracowników
 • Ewidencja czasu pracy
 • Rejestr czynności PUP Głubczyce
 • Ewidencja zbiorów bibliotecznych
 • Ewidencja pobierania i zdawania kluczy
 • Ewidencja zmiany haseł dostępu do systemu informatycznego na wniosek użytkowania
 • Ewidencja wykorzystania kont administracyjnych 
 • Ewidencja weryfikacji kopii zapasowych
 • Ewidencja wykorzystywanego oprogramowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głubczycach
 • Ewidencja komputerów przenośnych wykorzystywanych poza miejsce pomieszczeń stanowiących obszar przetwarzania danych 
 • Rejestr żądań osób, których dane dotyczą
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej

 1. Staże
 • Rejestr  opiniowania wniosków stażowych
 • Rejestr stażowy rpo wo
 • Rejestr stażowy power
 • Rejestr stażowy fundusz pracy
 2. Szkolenia
 • Ewidencja zamówień do 30 tys. Zł
 • Rejestr złożonych wniosków kfs
 • Rejestr umów kfs
 • Rejestr umów na szkolenie
 • Rejestr uczestników szkolenia
 3. Pośrednictwo pracy 
 • Rejestr – zwolnienia grupowe
 • Rejestr – oferty pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
 • Międzynarodowe oferty pracy eures
 4. Poradnictwo zawodowe 
 • Rejestr indywidualnych  informacji zawodowych
 • Rejestr porad indywidualnych
 • Rejestr porad grupowych
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę