Szanowni Państwo,

informujemy, iż w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głubczycach istnieją 3 formy  zalegalizowania zatrudnienia obywateli Ukrainy:
  1. Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy (pracodawca może zatrudniać obywateli Ukrainy przybyłych po 24 lutego 2022 r. oraz wszystkich innych legalnie przebywających w Polsce na podstawie powiadomienia, które składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania, w terminie 14 dni od podjęcia pracy przez cudzoziemca, za pomocą systemu teleinformatycznego praca.gov.pl). 
  1. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (tzw. "procedura oświadczeniowa". Pozwala ona obywatelowi jednego z 5 państw: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii i Ukrainy wykonywać pracę w Polsce przez 24 miesiące bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, w zakresie, w jakim nie jest wydawane zezwolenie na pracę sezonową. Warunkiem skorzystania z procedury uproszczonej jest uzyskanie przez pracodawcę wpisu do ewidencji oświadczeń w powiatowym urzędzie pracy oraz posiadanie przez cudzoziemca dokumentu potwierdzającego tytuł pobytowy w RP, uprawniającego go do wykonywania pracy na terytorium RP). 
  1. Zezwolenie na pracę sezonową (wydawane jest na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Dotyczy prac w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka w ramach działalności uznanych za sezonowe określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca).
Należy pamiętać, że przy uzyskaniu zezwolenia lub oświadczenia, zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 87 ust. 1 pkt 12 ustawy dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy konieczne będzie posiadanie dokumentu potwierdzającego legalny pobyt cudzoziemca na terytorium RP np. wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy. 


Pracodawco, jeżeli chcesz zatrudnić obywatela Ukrainy

Pamiętaj:
Niedopełnienie tego obowiązku we wskazanym terminie oznacza, że podmiot powierza pracę cudzoziemcowi nielegalnie !
 
Kliknij w poniższą grafikę aby złożyć powiadomienie
 o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy