Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach


Zawartość stron

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego
 
Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących
się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie głubczyckim (III)"
 
W ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy
Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP
 
Czas trwania projektu od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Cel główny projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie głubczyckim.

Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby powyżej 29 roku życia pozostające bez pracy zarejestrowane w PUP, zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia)

Liczba uczestników projektu: 143 osób  (76K/67M) bezrobotnych:
  • w tym: 32 (19K/13M) osób długotrwale bezrobotnych,
  • w tym: 6 (2K/4M) osób z niepełnosprawnościami,
  • w tym: 12 (5K/7M) osób powyżej 50 roku życia,
  • w tym: 68 (35K/33M) osób o niskich kwalifikacjach,
  • w tym: 6 (5K/1M) osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia.
Formy wsparcia:
  1. Staże - 125 osób.
  2. Środki na podjęcie działalności gospodarczej - 12 osób.
  3. Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy  – 6 osób.
Wartość projektu: 1 422 146,20 zł.

Informację sporządził: Mateusz Chołodecki

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę