Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach


Zawartość stron

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 
Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie głubczyckim (III)"
 
W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa I  Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy–projekty pozakonkursowe
Poddziałanie 1.1.1  Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel główny projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie głubczyckim

Grupa docelowa:
W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.

Liczba uczestników projektu: 97 osób  (55K/42M) bezrobotnych:
  • w tym: 1 (1K/0M) osoba z niepełnosprawnościami
  • w tym: 20 (12K/8M) osób długotrwale bezrobotnych
Formy wsparcia:
  1. Poradnictwo zawodowe - 89 osób
  2. Staże - 72 osoby
  3. Bon na zasiedlenie - 15 osób
  4. Środki na podjęcie działalności gospodarczej - 10 osób
Czas trwania projektu 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Wartość projektu: 907 546,82 zł

Informację sporządził: Mateusz Chołodecki
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę