Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach


Zawartość stron

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego
 

Na terenie powiatu głubczyckiego realizowany był projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie głubczyckim (II)."

W ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy
Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP

Czas trwania projektu 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Cel główny projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie głubczyckim.

Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby powyżej 29 roku życia pozostające bez pracy zarejestrowane w PUP, zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia)

Termin realizacji projektu:  01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

W ramach projektu zaktywizowano 189 osób, w tym w ramach:
-Szkoleń: 20 osoby
-Staży:  149 osób
-Dotacji: 15 osób

Koszt projektu:  1 287 799,21 zł
 
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę