Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach


Zawartość stron

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Na terenie powiatu głubczyckiego realizowany był projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Głubczyckim (II)"
W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I  Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy–
projekty pozakonkursowe
Poddziałanie 1.1.1  Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel główny projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie głubczyckim

Grupa docelowa:
W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.

Termin realizacji projektu:  01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

W ramach projektu zaktywizowano 133 osób, w tym w ramach:
-Szkoleń: 20 osoby
-Staży:  71 osób
-Dotacji: 20 osób
-Bonów na zasiedlenie 18 osób    

Koszt projektu:  1 115 442,67
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę