Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach


Zawartość stron

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Głubczyckim (I)"

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I  Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy–
projekty pozakonkursowe

Poddziałanie 1.1.1  Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel główny projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie głubczyckim

Grupa docelowa:

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.

Termin realizacji projektu:  01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

W ramach projektu zaktywizowano 151 osób, w tym w ramach:

-Szkoleń: 24 osoby

-Staży:  115 osób

-Dotacji: 12 osób     

Koszt projektu:  1 099 011,17 zł

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę