Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach


Zawartość stron

„Toniemy bez wody"

Program na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe i inne zdarzenia nieprzewidywalne, realizowany z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, objął
on wsparciem 185 osób bezrobotnych, którzy zostali skierowani na staże, szkolenia, do pracy w ramach robót publicznych

i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz otrzymali jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Na realizację programu wydatkowano kwotę: 633 327,59 zł;

 

 

 

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę